注音


《大方广佛华严经注音》71

华严经功德网 发布于 2020-04-10

rù fǎ jia pǐn dì sān shí jiǔ zhī shí ar入法界品第三十九之十二ěr shí shàn cái t?ng zǐ yú pǔ jiù zh?ngshēngmiào d? ya sh?n suǒ w?n pú sà pǔ xiàn yí qia shì jiāntiáo fú zh?ng尔时,善财童子...

阅读(1)标签:

《大方广佛华严经注音》72

华严经功德网 发布于 2020-04-10

rù fǎ jia pǐn dì sün shí jiǔ zh? shí sün入法界品第三十九之十三tr shí shàn cái t?ng zǐ rù pú sà shanshyn zì zài miào y?n jit tuō m?n xiū xíngzyng jìn wǎng yì küi fū尔时,善财童子。入菩...

阅读(1)标签:

《大方广佛华严经注音》73

华严经功德网 发布于 2020-04-10

rù fǎ jia pǐn dì sān shí jiǔ zhī shí sì入法界品第三十九之十四ěr shí shàn cái t?ng zǐ wǎng dà yuànjīng jìn lì jiù hù yí qia zh?ngshēng ya sh?n suǒ jiàn bǐ ya sh?n zài dà zh?ng尔时,善财...

阅读(1)标签:

《大方广佛华严经注音》74

华严经功德网 发布于 2020-04-10

rù fǎ jia pǐn dì sān shí jiǔ zhī shí wǔ入法界品第三十九之十五ěr shí shàn cái t?ng zǐ yú dà yuànjīng jìn lì jiù hù yí qia zh?ngshēng ya sh?n suǒ d? pú sà xia tuō yǐ尔时,善财童子于大...

阅读(1)标签:

《大方广佛华严经注音》75

华严经功德网 发布于 2020-04-10

rù fǎ jia pǐn dì sān shí jiǔ zhī shí liù入法界品第三十九之十六ěr shí shàn cái t?ng zǐ xiàng jiā pí lu? ch?ng sī w?i xiū xí sh?ushēng xia tuō zēngzhǎngguǎng dà yì niàn尔时,善财童子向...

阅读(1)标签:

《大方广佛华严经注音》76

华严经功德网 发布于 2020-04-10

rù fǎ jia pǐn dì sān shí jiǔ zhī shí qī入法界品第三十九之十七ěr shí shàn cái t?ng zǐ yì xīn yù yì m? yē fū r?n suǒ jí shí hu? d? guān f? jìng jia zhì zu? rú shì尔时,善财童子一心欲...

阅读(1)标签:

《大方广佛华严经注音》77

华严经功德网 发布于 2020-04-10

rù fǎ jia pǐn dì sün shí jiǔ zh? shí bü入法界品第三十九之十八tr shí shàn cái t?ng zǐ jiàn cì nán xíng zhì miào yì huü m?n ch?ng jiàn d? shyngt?ng zǐ yǒu d? t?ng nǚ尔时,善财童子渐次南行...

阅读(1)标签:

《大方广佛华严经注音》78

华严经功德网 发布于 2020-04-10

rù fǎ jia pǐn dì sān shí jiǔ zhī shí jiǔ入法界品第三十九之十九ěr shí shàn cái t?ng zǐ h? zhǎnggōngjìng zh?ng b? mí la pú sà m? hē sà yán dà shang wǒ yǐ xiān fā尔时,善财童子合掌恭敬...

阅读(1)标签:

《大方广佛华严经注音》79

华严经功德网 发布于 2020-04-10

rù fǎ jia pǐn dì sān shí jiǔ zhī ar shí入法界品第三十九之二十ěr shí shàn cái t?ng zǐ gōngjìng y?u rào mí la pú sà m? hē sà yǐ ?r b? zhī yán w?i yuàn dà shang尔时,善财童子恭敬右绕弥...

阅读(2)标签:

《大方广佛华严经注音》80

华严经功德网 发布于 2020-04-10

rù fǎ jia pǐn dì sān shí jiǔ zhī ar shí yī入法界品第三十九之二十一ěr shí shàn cái t?ng zǐ yī mí la pú sà m? hē sà jiào jiàn cì ?r xíng jīng y?u yī bǎi yī shí yú ch?ng尔时,善财童子...

阅读(1)标签:

  • 首页
  • 上一页
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
听佛经 |大悲咒全文 |金刚经 |心经全文 |心经原文 |大悲咒全文 |大悲咒 |金刚经译文 |华严经 |心经白话文 |金刚经注音 |佛教门户 | 心经全文 | 心经原文 | 心经 | 金刚经全文 | 地藏经全文 | 地藏经 | 金刚经 | 金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |